محاسبه تعرفه کلاس و جلسات آنلاین

۸
۸ نفره رایگان
۱۰
۱۰ نفره
۲۰
۲۰ نفره
۳۰
۳۰ نفره
۴۰
۴۰ نفره
۵۰
۵۰ نفره
۸۰
۸۰ نفره
۱۰۰
۱۰۰ نفره
۱۵۰
۱۵۰ نفره
۲۰۰
۲۰۰ نفره
۳۰۰
۳۰۰ نفره
۴۰۰
۴۰۰ نفره
۶۰۰
۶۰۰ نفره
۸۰۰
۸۰۰ نفره
۱۰۰۰
۱۰۰۰ نفره

تعداد کاربران

۰ تومان

ماهانه

۸

کاربر همزمان

امکانات

زمان استفاده از پکیج پاره وقت از ساعت ۱۶ بعد می باشد

کلیه ترافیک مصرفی جلسات آنلاین به صورت نیم بها می باشد

نوع پکیج
قابلیت ضبط

۰ تومان

ماهانه
پشتیبانی